Ajve vuelkedh / Lättläst- Ann-Helén Laestadius

2h 55min
bookCoverFor

Beskrivning

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.

Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?
Uppläsare:
Översättare:
Ellen Bull Jonassen
Format:
Ljudbok
Tid ljudbok:
2h 55min
Språk:
other
Utgiven:
2019-07-27
Förlag ljudbok:
LL-förlaget
ISBN ljudbok:
9789170537707