Bryta vanor
  
Dela boken    
Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Man börjar med frågorna: Vad är problemet, och hur omfattande är det? Svaren bestämmer sedan behandlingens upplägg. I boken presenteras ett nivåtänkande där insatsen anpassas till missbruksproblemets svårighetsgrad. De som har en överkonsumtion av alkohol men som inte har utvecklat ett beroende, startar sin förändringsprocess på grundnivån med hjälp av motiverande samtal. De som redan har utvecklat ett beroende befinner sig på nivå två. Behandlingen utgör här en påbyggnad med kognitiva och beteendeinriktade metoder. Den tredje nivån gäller förhållningssätt och behandlingsmetoder för personer med en kombination av drogberoende och psykisk störning. Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt. Boken vänder sig till olika kategorier av personal inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård som möter personer med drogproblem.
Visa mer